ahoj Asociace sociálního poradenství - Praha 3 IČO 27034038 - Katalog.cz

Asociace sociálního poradenství

Sídlo firmy:
Ulice Sabinova 287/287
Obec Praha 3
PSČ 13000

Obchodní rejstřík:
Název firmy Asociace sociálního poradenství
IČO 27034038
ID datové schránky tekgub7


Předmět činností
  • Hlavní činnost spolku: a) sdružuje spolky, které poskytují odborné sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb. b) zprostředkovává výměnu a sdílení odborných informací a zkušeností mezi jednotlivými členskými spolky a jejich poradnami a zainteresovanými odborníky, c) napomáhá rozšiřování a zvyšování kvality odborného sociálního poradenství pro širokou veřejnost, d) podporuje a rozvíjí nové formy a metody oboru odborného sociálního poradenství e) napomáhá zkvalitňování standardů kvality sociálních služeb v poradenské praxi, f) vytváří a realizuje projekty, které napomáhají zvyšování odbornosti a kvality poskytovaných poradenských služeb, g) je odbornou platformou pro koncepci a rozvoj oboru sociální práce a odborného sociálního poradenství, h) pořádá odborné semináře, workshopy a konference k tématice významu odborného poradenství pro společnost i) provádí školení školitelů a lektorů působících v oblasti odborného sociálního poradenství j) je realizátorem a partnerem dalších projektů, které napomáhají k integraci a sociálnímu začleňování sociálně znevýhodněných skupin obyvatel ČR k) zajišťuje odborné vzdělávání sociálních pracovníků v oblasti jejich celoživotního vzdělávání realizací vlastních odborných vzdělávacích kurzů, l) organizuje a provádí výzkum v oblasti odborného sociálního poradenství pro rozličné cílové skupiny m) aktivně se účastní odborných seminářů, konferencí, specializovaných výstav a prezentací na celostátní a regionální úrovni, n) vydává odborné publikace a informační materiály na podporu odborného sociálního poradenství o) Spolupracuje s vysokými školami a dalšími vzdělávacími institucemi. Vedlejší činnost spolku: Vedlejší činnost spolku a) vytváří podmínky pro podporu a začleňování sociálně znevýhodněných skupin občanů, podporuje vytváření rovných příležitostí a jejich společenského, kulturního a především pracovního uplatnění s možností poskytování i zprostředkovatelských služeb za účelem získání pracovního uplatnění, b) realizuje osvětové, informační, vzdělávací akce a kampaně, které napomáhají zlepšení kvality života sociálně znevýhodněných skupin obyvatel a občanů ohrožených sociální inkluzí c) realizuje propagační, výukové, poradenské, mediační, informační činnosti, zprostředkovává styk s veřejností, podporuje setkávání a rozvoj spolupráce subjektů ve smyslu cílů organizace - včetně spolupráce se zahraničními subjekty atd., d) rozvíjí nové metody práce s komunitou, vytváří strategie komplexního řešení sociálních služeb, celoživotního vzdělávání a ostatních složek prostředí, které ovlivňují kvalitu života a podporují integraci znevýhodněných skupin občanů, e) v rámci realizace vedlejší činnosti může ASP vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti za předpokladu, že její účel spočívá v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

Copyright © 2023

Logo Katalog.cz